Utvärdering av undervisning i Körlings pedagogiska kök

Jag har haft ”Pedagogiskt kök hemma hos Körling” idag. Det var en lärare från Moskva som fick lektioner. Jag satte mig vid datorn och bad läraren spontant tänka vad han fått utveckla och processa, detta blev den spontana återkopplingen. Detta tog inte lång tid i anspråk. Så här gjorde jag med mina elever. Lektionerna får därmed ett tydligt avslut och en summering, vilket jag givetvis talade med läraren om.

NÅVÄL – här är lärarens ord / Jag skrev / Sedan läste jag upp det så att läraren kunde vidimera och justera:

Jag har lärt mig;

 • klassrumsorganisation – att inreda ett klassrum ska varje möbel, sak, allt ska ha ett pedagogiskt syfte. Ska vara en tanke bakom.
 • använda mig av böcker, tidskrifter av olika slag i ett helt annat sätt än jag tidigare har gjort. Att använda mig av bilder och bryta ned meningar så att meningarna blir en rolig och intressant verktyg för att fortsätta med språkutvecklingen och att förstå hur saker och ting hör ihop
 • Att man genom bilder lär sig om skrivregler och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Det är inte läraren som ska ge kunskap utan att man lär sig varandra
 • Kunskap ska delas; lyssna, bearbeta och att utvecklas ihop.
 • Att repetera och härma ord och meningar ur böcker och lärare, ur texter, och ur andras tal…
 • Hur man effektivt och på ett enkelt sätt låter alla komma till tals
 • Att få alla känna sig delaktiga, nöjda och att man bli någon i skolan och klassrummet
 • Ingen sätts utanför
 • Att snappa upp små ingångar i lärandet som kan leda till att sättas i större perspektiv
 • Att vara lyhörd och lyssna på eleverna
 • Eleverna sätts i centrum i ett pedagogiskt sätt utan att peka, styra eller höja rösten – och inte ge tråkiga uppgifter – de blir delaktiga i utvecklandet av undervisningen
 • Hur man effektivt dokumenterar elevers lärande och kunskapsutveckling – hur man ALLTID, ALLTID kommentera det konkreta som eleven har gjort – vad som går att se – gensvara ofta och mycket
 • Högläsningen är A- och O för språkutveckling, många gånger om dagen ska man högläsa och också göra elevernas föräldrar engagerade i högläsningen därhemma.
 • Med gemensamt lärande blir individualiseringstanken mer synbar eftersom man utgår ifrån sin egen förmåga och genom att antingen ge eller ta emot ord, begrepp, tankar så utvecklar man sin kunskap.
 • Hur man bygger undervisningen och hur processen sätts igång och hålls levande.
 • Överförbarhet till alla andra texter.
 • Lektionsförslag till undervisning – och det har varit många…
 • Källkritik och hur man genomför den redan från första klass… kanske till och med i förskoleklass.

Alla dessa punkter ska sedan få en genomgång och relation till läroplan och kursplanerna. Så vi ser att vi är på rätt väg.

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning. Bokmärk permalänken.

10 svar på Utvärdering av undervisning i Körlings pedagogiska kök

 1. Morrica skriver:

  Tack för att du delar med dig så generöst!

 2. sspirit skriver:

  Du, generösa och kloka Anne-Marie! Skulle du kunna tänka dig en engelsk variant av detta inlägg?! För dina och mina och andras vänner som står utanför svenska språket.Jag skulle tänka mig att några kommer att vara mycket intresserade av dina kloka tankar.

 3. Anne-Marie Körling skriver:

  Är du väldigt duktig på engelska språket Sspirit? Jag känner mig så ringrostig… klart vi kan översätta det… självklart…

 4. Morrica skriver:

  Jag hjälper gärna till med översättning, om det behövs. Bara säg till i så fall.

 5. Anne-Marie Körling skriver:

  Det får du gärna göra Morrica… Ger du bort en översättning…

 6. sspirit skriver:

  Så bra, Moricca, så snällt!Let’s spread the words!

 7. Anne-Marie Körling skriver:

  Men så fint på något vis – två läsare erövrar orden härifrån. Jag blir lite rörd. Dessutom korresponderar ni med varandra. Kan det vara bättre?

 8. Morrica skriver:

  Tror inte det kan vara mycket bättre än så, faktiskt.

  Översättningen är klar i morgon förmiddag, vart skickar jag den?

 9. Anne-Marie Körling skriver:

  Publicera den här så lyfter jag över den och gör ett seperat inlägg… då kan alla följa processen och det tycker jag är värdefullt… jag ger dig ros i inlägget sedan… Väldigt mycket tack. A-M

 10. Morrica skriver:

  Today was the day for ”The Pedagogical Kitchen at Körling’s”. A teacher from Moscow was given lessons. I sat down by the computer and asked the teacher to think spontaneously about what he had been processing and developing this day, this became the spontaneous feedback. It didn’t take long. I did this with my pupils too. It gives a distinct ending to the lesson, and sums it up, and of course I also talked about this with the teacher.
  Anyway – here are the words of the teacher- I wrote, and then I read them aloud so the teacher could adjust and confirm:
  I have learned:
  -Classroom organization – when furnishing a classroom each piece of furniture, every gadget, everything should have a pedagogical purpose. Must be thought through.
  -To use books, magazines and newspapers of different kinds in a different way than I used to. To use pictures and to deconstruct sentences so that the sentence becomes a fun and useful tool for continued language development and for understanding how things go together.
  – That through pictures one learns about linguistic correctness and the ability to express oneself through speaking and writing.
  – It is not the teacher who is supposed to give knowledge, we learn together
  -Knowledge shall be shared; listen, process and grow together.
  -To repeat and mimic words and sentences from books and teacher, from texts, and other people’s speeches…
  -How to effectively and in a non complicated way allow everyone in a group to speak
  -To make everyone feel a part of what is going on; pleased and to become somebody in school and in the classroom
  -Nobody is placed outside the group
  -To notice all the little ways into learning that may lead to things being put in larger perspectives
  -To be perceptive and listen to each pupil
  -The pupils are given the centre position in a pedagogical way, without pointing, directing nor raising the voice – and do not give boring tasks – they become part of the development of the education.
  -How to document the pupils’ learning and growing in knowledge in an effective way – how to ALWAYS comment on the substantial things the pupil has done – things you can see – give lots of feedback, and often
  -Reading aloud is the alpha and omega of language development, it should be done many times a day, and the parents of the pupil should also be encouraged to read aloud at home.
  -By learning together the perspective of individualisation becomes more visible since the learning is based in the individual’s own ability, and through either giving or receiving words, ideas and thoughts the individual’s knowledge develops.
  -How to build education, how the process is started and how it is kept alive.
  -Transformability to all other texts.
  -Lesson plans to education – there have been a lot of those!
  -View sources with a critical eye already in the very first year in school… perhaps even in preschool.
  All these statements shall be gone through and put in relation to the curriculum and syllabus. Thus we are able to determine if we are on the right track.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.